ประกันสังคม พร้อมพัฒนาสิทธิกรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เพิ่มค่าทำฟันมากกว่า 900 บาทต่อปี

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายกรณีทันตกรรมของสถานพยาบาลในความตกลง เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 62 ที่จ.ขอนแก่น โดยรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญที่ให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาสิทธิทางทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน เช่น เพิ่มค่าบริการทันตกรรมให้มากกว่า 900 บาทต่อปี เนื่องจากการถอนฟันในซี่ที่ถอนยากมีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200 บาท ซึ่งไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในกรณีนี้

นอกจากนั้นมีการขอเพิ่มสิทธิกรณีฟันปลอมฐานโลหะ และราคาฟันปลอมทั้งปาก ขอปรับเพิ่มเป็น 6,000 บาท ให้เท่ากับสิทธิกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสามารถดึงข้อมูลข้อมูลผู้ประกันตน เพื่อความสะดวกในการรับบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม

โดยปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชนและคลินิกเข้าร่วมให้บริการแก่ผู้ประกันตน 2,700 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย วงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี