ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ อนุมัติรับโอน ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มาบรรจุเป็นข้าราชกาลพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

และมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑ นายพีระ รัตนวิจิตร แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)
๒ นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

ทั้งนี้ยังมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายพีระพล พูลทวี ข้าราชกาลพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒)

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย  www.moe.go.th
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.moe.go.th/websm/index.htm