แต่งตั้ง

สังคม

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔ ราย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 ราย ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒

Read More